اقامت استرالیا

اقامت استراليا به اين معني است که شما مي توانيد به لحاظ زماني به صورت نامحدود در استراليا اقامت، کار و تحصيل نماييد. اما داراي تابعيت و پاسپورت ايراني خواهيد بود و در استراليا حق راي نخواهيد داشت. براي تحصيل در بعضي از دانشگاه هاي استراليا نيز بايد همانند دانشجويان غير استراليايي به همان ميزان شهريه پرداخت نماييد. در ضمن در دو سال اول زندگيتان در استراليا از حقوق بيکاري برخوردار نخواهيد بود. اما اگر ? سال در استراليا زندگي نماييد مي توانيد درخواست تابعيت استراليايي نماييد. تابعيت استراليا به اين معني مي باشد که شما مليت استراليا يي خواهيد داشت و به شما پاسپورت استراليايي داده خواهد شد. جديدا دولت استراليا از افرادي که درخواست تابيعت استراليا مي نمايند يک امتحان شهروندي مي گيرد و اگر در اين امتحان قبول شدند شهروند استراليا شناخته خواهند شد.

براي اغلب افراد مقيم دائم، اولين گام در راه شهروند (تابع) استراليا شدن گذراندن امتحان شهروندي (تابعيت) است. براي اينکه جهت اين آزمون آماده شويد بايد کتاب مرجع شهروندي را مطالعه نماييد. وقتي که در اين امتحان کامياب شديد و ساير شرايط لازم براي شهروندي استراليا و ازجمله شرط زندگي در استراليا براي مدت تعيين شده و پيشين? خوب را داشتيد، آنوقت مي بايست تقاضاي خود را مبني بر شهروندي استراليا تسليم کنيد. اگر درخواست شما موفق بود، از شما دعوت خواهد شد تا در جشن شهروندي شرکت کنيد. در اين جشن اغلب متقاضيان بزرگسال موظف هستند که قبل از آنکه شهروند استراليا بشوند تعهد پايبندي Pledge of Commitment بدهند

بعد از اخذ تابعيت استراليا مي توانيد درخواست گذرنام? استراليائي بنمائيد. اگر تابعيت کشور ديگر را (ايران) علاوه بر تابعيت استراليا حفظ ميکنيد ، براي ورود به و خروج از استراليا بايستي از گذرنامه استراليائي خود استفاده نمائيد. براي شهروندان استراليا که سن آنان ?? سال به بالا باشد ثبت نام براي دادن رأي اجباري است. هنگام شرکت در جشن شهروندي استراليا فرصت براي ثبت نام خواهيد داشت. اگر ?? ساله هم باشيد مي توانيد ثبت نام کنيد تا وقتي به ?? سالگي رسيديد بتوانيد رأي بدهيد.