سفر آبی در بدروم ترکیه

از تفريحات بدروم ، سفر دريايي در خليج گوک آوا ست . خليج گوک اوا که از بدروم بطرف جنوب شرقي امتداد مي يابد بعنوان مسير يک سفر دريايي که از طرف ماهيگير آلکارناس و عذرا ارهات کشف شده از آن زمان تا کنون با عنوان سفر آبي نام گذاري شده است. هنگاميکه قايقها از بدروم بطرف گوک اوا حرکت ميکنند، آهنگ سبز و آبي را و زيبايي هاي زير آبهاي شفاف را کشف ميکنند. دريانوردي و ساخت قايق از صدها سال پيش در بدروم مرسوم بوده و با نياز گردشگران ترکيه افزايش يافته است. اکنون توريزم کشتي تفريحي يکي از منابع مهم درآمد بدروم ترکيه شده است. اماکني مانند کارا آرا ( جزيره سياه ) کارا گاجيک، پابوچ بورنو، جزيره کارگي، آلا کيشلا و چوکرتمه از اولين مکانهايي است که در هنگام سفر آبي ديده ميشوند. ايستگاههايي مانند کوچوک چاتي ، بيوک چاتي، هفت جزيره، لونگوز ، دگيرمن، کاراجا سووت داراي آبي بسيار تميز است. علاوه بر زيبايي هاي طبيعي، جزيره سدير Sedir، شهر باستاني کراموس و هفت جزيره نيز از اماکن تاريخي جالب توجه است. براي ديدن اين همه زيبايي مي بايد ??-? روز فرصت داشت. تور بدروم
منبع: ترکي هتل