لباسهای سنتی مردم ترکیه

امروزه مانند اغلب کشورهاي جهان , لباس متداول مردم ترکيه به خصوص در شهرها , به سبک لباسهاي غربي است. زنان محجبه ي ترک ,شال يا روسري ودامن هاي بلند مي پوشند.در روستاها لباس هاي بلند و دامن هاي چين دار متداول است.لباس هاي سنتي ترکيه ويژگي هايي را از اعتقادات مردم , لباس هاي آسياي مرکزي , دوره ي عثماني و آسياي ميانه قرارگرفته است. تور ترکيه
پوشش مردم ترکيه از دوران حکومت محمود دوم, سي امين سلطان امپراطوري عثماني تحول رسمي با تحول رسمي روبرو شد.وي وضع ظاهري پادشاهان اروپار الگوي خود قرارداد و با تلفيق لباس هاي غربي و شرقي , سبک پوشش جديدي را ايجاد کرد.او به جاي عممه فينه بر سر گذاشت.
اما مهمترين تحول در پوشش ترکيه در زمان آتاتورک اتفاق افتاد. وي لباس و کلاه غربي را اجباري , استفاده از عمامه و فينه را ممنوع کرد و حجاب زنان را برداشت.