ورود افراد چند همسره ممنوع

بنا به گزارش خبرگزاري ملي کانادا CBC وزير مهاجرت کانادا قصد دارد قوانين جديدي را اجرا کند که مهاجرت افراد چند همسره و همچنين کساني که ازدواجشان به اجبار صورت گرفته است را به کانادا ممنوع کند.

به طور کلي در کانادا چند همسره بودن غير قانوني است و در عمل در گذشته نيز مهاجرت افراد چند همسره به کانادا از طرق قانوني غير ممکن بود؛ ولي با توجه به خبر فوق به احتمال قوي شرايط را سخت تر خواهند کرد. همچنين بايد ديد که به شکل مي توانند متوجه شوند که ازدواج فرد اجباري بوده است. نظر به آنکه اين قانون هنوز نهايي نشده است، بايد صبر کرد و ديد.