آب هوای ترکیه

يکي از مهم ترين کشورهاي توريستي دنيا ، ترکيه است ، از آنجا که اين کشور سالانه ميزبان شمار زيادي از گردشگران از سراسر دنياست که تور ترکيه را انتخاب مي کنند ، شرايط آب و هوايي ترکيه نقش زيادي در زمان ازدحام گردشگران خواهد داشت . اما از آنجا که هر ناحيه کشور داراي شرايط بخصوص و متفاوتي ست ، در تمام ايام سال از گردشگر خالي نخواهد بود . ترکيه توسط کوههاي بلند و درياهاي آزاد احاطه شده است و همانند قيفي لبريز از شگفتي هاي طبيعي است . جداي از آن ، آب و هواي کشور ترکيه داراي تنوعي عجيب از آب و هواي مديترانه اي تا آب و هواي قاره اي ست . مناطق شمالي ترکيه آب و هواي اقيانوسي دارد در حالي که مناطق جنوب آن داراي آب و هواي معتدل مديترانه اي است . آب و هواي حاکم در مناطق داخلي نسبتا خشک و قاره اي ست . بنابراين شما مي توانيد در يک روز در ترکيه چهار فصل را تجربه کنيد . به طورکلي ترکيه چهار منطقه آب و هوايي دارد :
سواحل جنوب و سواحل غرب با آب و هوايي مديترانه اي
سواحل درياي سياه با تابستان هايي گرم و زمستان هايي معتدل و مرطوب
بخش هاي شرق و شمال شرقي ترکيه با آب وهوايي کوهستاني
بخش هاي مرکزي فلات آناتولي با آب وهواي نسبتا خشک قاره اي