تعریف تحصیل تمام وقت در مهاجرت به کانادا

طبق بند (?) ماده ?? آيين نامه مهاجرت و حمايت از پناهندگان کانادا Immigration and Refugee Protection Regulations تحصيل تمام وقت يعني حداقل ?? ساعت آموزش در طول هفته. ساعات صرف شده در دوره هاي کارآموزي نيز مي توانند براي محاسبه تعداد ساعت هاي آموزش مد نظر قرار بگيرد [لينک].

مساله تحصيلات در بيشتر روش هاي مهاجرت به کانادا موجب کسب امتياز مي شود، اما اثر امتياز حاصل از تحصيلات بيش از همه در مهاجرت متخصصين مشهود است.