ثبت شرکت و کار آفرینی در آمریکا

نگره آمريکا در سال 1990 برنامه سرمايه گذاري را جهت کنترل مهاجرت هاي غير قانوني به آمريکا و نيز جذب سرمايه هاي خارجي را به تصويب رساند. اين ويز ايک رو شبه دست آوردن گرين کارت براي اتباع خارجي است که پول را در ايالات متحده آمريکا سرمايه گذاري کند.

جهت دريافت اين نوع گرين کارت سرمايه گذاري مي بايست معادل$1،000،000 در مناطق مشخص شده سرمايه گذاري نمود.دولت آمريکا بطور موقت و آزمايشي ميزان سرمايه گذاري در مناطق محروم با نرخ بيکاري بالا را به ميزان$500،000 کاهش داده است.

تعداد 3000 سرمايه گذار خارجي در هر سال مي توانند تحت اين نوع سرمايه گذاري، گرين کارت دريافت نمايند.

سرمايه گذار مي بايست در"مناطق استخدام هدفمند" با بيکاري بالاو يا مناطق روستايي و محروم کشور امريکا مبلغ$500،000 را سرمايه گذاري نموده و براي مدت 2 سال حداقل 10کارگر آمريکايي به استثناي سرمايه گذاروخانواده درجه اول فرد سرمايه گذارشغل ايجاد کنند.درصورت تاييد درخواست سرمايه گذاران خارجي، به سرمايه گذارو وابستگان آنهااقامت دائم معتبر و مشروط به مدت دو سالاعطا مي شود.سرمايه گذا ربايد ظرف مدت90 روزقبل ازانقضاا قامت دائم مشروط شوا هدي مستند براينکه سرمايه گذاري مورد نيازو مفيدي ساخته شده است ومشاغل به وجود آمده حفظ شده اند ارائه دهد.

 

ويزاي سرمايه گذاري 500000 دلاري:

در اين نوع سرمايه گذاري فرد سرمايه گذاراز ابتدا گرين کارت کشور آمريکا را دريافت مي کند سپس يک پروژه معرفي شده توسط دولت را خريداري مي کند وموظف به ايجاد شغل براي 10 نفر به مدت 2 سال است که معمولا بازدهي پروژه ها بين 3 تا 5 سال مشخص مي شود. بايد توجه داشت که در اين مورد از سرمايه گذاري دولت تعهدي در قبال سود يا زيان شما نخواهد داشت.

ويزاي سرمايه گذاري 1000000 دلاري:

در اين نوع سرمايه گذاري فرد سرمايه گذار

بايد تجارتي را در کشور آمريکا بخرد يا منتقل کند و همچنين موظف به ايجاد شغل براي 10 نفر به مدت 2 سال است که فرد سرمايه گذار بايد در مدت 2 سال اعلام سود و زيان کند که در صورت زيان از کشور

اخراج مي شود.

از جمله امکانات و شرايطي که مي توان براي يک فرد سرمايه گذار براي کشور امريکا در نظر گرفت:

دريافت گرين کارت( اقامت دائم) جهت خود، همسر و فرزندان مجرد زير 21 سال داشتن حق انتخاب بين مهاجرت خانوادگي به آمريکا، زندگي و اشتغال به کار در هرنقطه که مورد نظرتان باشد و يا نگه داشتن کار و زندگي در کشور خود درحالي که فرزندانتان در ايالت متحده مشغول تحصيل هستند.

ورود به خاک ايالات متحده آمريکا در حداقل زمان ممکن کسب موفقيت هاي اقتصادي با استفاده از موقعيت ها و فرصت هاي مناسب سرمايه گذاري در ايالات متحده آمريکا عدم نياز حضور روزانه در محل کار و استخدام کارگران از جانب سرمايه گذاران با توجه به اين که به حضور روزانه سرمايه گذار در محل سرمايه گذاري شده از شروط لازم نمي باشد لذا سرمايه گذار مي تواند محل زندگي خود را در هرايالتي به دلخواه انتخاب نمايد.

براي سرمايه گذاري در کشور امريکا ابتدا بايستي سرمايه گذاري در يکي از مراکز منطقه اي مورد تاييد دولت ايالات متحده آمريکا سپس فرم درخواست مهاجرت از طريق سرمايه گذاري را تکميل کرده و آن به اداره مهاجرت ارسال کرده اداره مهاجرت به آمريکا ظرف مدت 90-30 روز نسبت به تاييد درخواست مربوطه اقدام مي نمايد.

درآخرمراجعه به سفارت آمريکا و دريافت گرين کارت موقت براي افرادي که خارجاز آمريکا زندگي مي کنند. (کساني که در خود آمريکا زندگي مي کنند مي توانند شرايط مهاجرتي شان را تغيير دهند و اقدام به گرفتن گرين کارت سرمايه گذارينمايند.دريافت گرين کارت دائم بعد از 2 سال امکان پذير است