تعریف کار تمام وقت در مهاجرت به کانادا

بر اساس بند هفتم ماده ?? آئين نامه مهاجرت و حمايت از پناهندگان کانادا Immigration and Refugee Protection Regulations کار تمام وقت Full-time work به کاري گفته مي شود که سي و هفت و نيم ساعت در هفته باشد. اگر فردي اضافه بر اين تعداد ساعت در طول هفته کار کرده باشد يا در دو يا چند محل کار کرده باشد و در نتيجه تعداد ساعت کارش از اين بيشتر شود، باز هم کارش کار تمام وقت محسوب مي شود (بند چهارم همان ماده) و امتياز خاصي از اين بابت نمي گيرد. به عبارت ديگر اگر کسي هفته اي ?? ساعت کار کند به معناي آن نيست که يک سال کار کردن وي معادل دو سال محسوب مي شود بلکه همان يک سال محاسبه خواهد شد. بديهي است که تعداد ساعات کار کمتر از ???? ساعت در هفته کار پاره وقت محسوب مي شود.

تعريف فوق مختص مهاجرت متخصصين (کارکنان ماهر) تدوين شده است ولي علي الاصول در ساير موارد مهاجرت هم هر کجا که به کار تمام وقت اشاره شده است منظور همين تعداد ساعت کار در هفته است. روش مذکور (متخصصين) براي کساني است که قصد مهاجرت به کانادا (بجز استان کبک) دارند و مهاجرت آنها به واسطه تخصص يا مهارتشان صورت مي گيرد.