زمان انتظار مهاجرت به کانادا

جدول زير فهرستي از زمان هاي انتظار (زمان رسيدگي به پرونده هاي مهاجرتي) را براي روش هاي مختلف مهاجرت به کانادا نشان مي دهد. زمان هاي انتظار بر اساس دفتر دمشق (سوريه) نشان داده شده اند. اگر در موردي اطلاعات دمشق موجود نباشد متوسط زمان انتظار براي منطقه خاورميانه و آفريقا آمده است. چند نکته را پيش از مطالعه جدول در نظر داشته باشيد.

اعداد نشان داده شده در ستون سمت چب تعداد ماه هاي انتظار را نشان مي دهد مثلا ?? يعني ?? ماه يا در واقع ? سال.
اين زمان ها، نشان دهنده مدت رسيدگي به حدود ?? درصد پرونده هايي است که به دفتر دمشق مي رسند. بعضي از پرونده ها به دلايل کاملا خاص زمان بيشتري مي برند و به همين دليل از آمار خارج شده اند.
زمان ها مرتب تغيير مي کنند. در آينده ممکن است زمان هاي انتظار کوتاه تر يا بلندتر شوند. اين اعداد را تنها به عنوان اعدادي تقريبي در نظر بگيريد.
اگر در کنار عددي علامت سوال مي بينيد به معناي آن است که عدد تخميني است و در اين گروه به تعداد کافي متقاضي به دفتر دمشق و يا حتي کل دفاتر مسؤول رسيدگي بخش خاورميانه و آفريقا مراجعه نکرده است.
شرايط هر پرونده مهاجرتي مختص به آن است. ممکن است زمان رسيدگي به يک پرونده به مراتب کمتر يا بيشتر از زمان هاي فوق باشد.
زمان ها از وقتي که دفتر دمشق شماره پرونده File Number را صادر مي کند، محاسبه شده اند. براي مثال در روش متخصصين Federal Skilled Worker که ابتدا مدارک را به دفتر مرکزي بررسي پرونده Central Intake Office مي فرستيد، مدتي طول مي کشد (گاه چندين ماه) تا در عمل شماره پرونده دمشق صادر شود؛ همين طور در روش هاي استاني نظير استان کبک بخشي از بررسي پرونده در سطح استان صورت مي پذيرد و بعد به دمشق يا دفتر ويزاي مسؤول رسيدگي پرونده مهاجرت ارسال مي شود. به اين ترتيب تعداد ماه هايي که واقعاٌ از هنگام ارسال اولين سري فرم هاي تقاضانامه تا هنگام صدور ويزا طول مي کشد از زمان هاي ذکر شده در اين جدول طولاني تر است (در بعضي موارد به مراتب طولاني تر).