بازپرداخت مالیات برای گردشگران در تایلند

تور تايلند - بيشتر کشورها به گردشگران اجازه مي دهند ماليات اخذ شده به هنگام خريد کالايي که قصد استفاده از آن در خارج از آن کشور را دارند پس بگيرند. کشور تايلند نيز جزو اين کشورهاست، که ماليات اخذ شده را عودت مي دهد.گردشگران غيرتايلندي که کمتراز سه ماه در يکسال در تايلند مانده اند و از طريق فرودگاه بين المللي قصد خروج از کشور را دارند به غير از خدمه هواپيما ها مي توانند از اين قانون بهره مند شوند.
شرايط :
- بازپرداخت ماليات شامل کالاهايي مي شود که حداکثر پس از 60 روز از کشور خارج شوند.
- کالا ها بايد از فروشگاه هايي که نوشته "VAT REFUND FOR TOURIST" را دارند خريداري شده باشند .
- مبلغ کالاي خريداري شده در يک روز از فروشگاهاي شخصي که شامل اين طرح مي شوند، در يک روز نبايد از 2000 بات کمتر باشد، و حداقل مجموع مبلغي که براي بازپرداخت ماليات در نظر گرفته شده 5000 بات مي باشد.
- هنگامي که کالايي را خريداري مي کنيد از فروشنده بخواهيد که فرم بازپرداخت ماليات را براي شما تکميل کند و ضميمه فاکتور خريد شما نمايد، اين فرم P.P.10 ناميده مي شود. حداقل مبلغ براي هر فرم 2000 بات مي باشد.
شما بايد روش بازپرداخت را در فرم مشخص نماييد.
- شما بايد پاسپورت خود را به فروشنده ارائه کنيد تا مشخصات شما را در قسمت مربوطه تکميل نمايد.
- هنگام درخواست بازپرداخت شما بايد کالا و فرم به همراه فاکتور ضميمه شده را به مامور گمرک نشان دهيد.
طرز بازپرداخت وجه ماليات
- اگر مبلغ ماليات بازپرداختي کمتر از 10.000 بات باشد، شما مي توانيد آنرا به صورت نقد دريافت نماييد.
- اگر مبلغ از 10.000 بات بيشتر باشد، مبلغ به کارت اعتباري شما واريز خواهد شد.
هزينه ها
- اگر شما درخواست پول نقد نماييد 100 بات به عنوان کارمزد دريافت مي شود.
- اگر از طريق کارت اعتباري درخواست نماييد 100 بات به علاوه هزينه تبديل پول طبق نرخ بانک از شما دريافت مي شود.