مهاجرت به کبک

پروسه مهاجرت به کبک دارای دو بخش مجزاست:

1- گزینش(Sélection) که اداره مهاجرت کبک در دمشق مدارک ارسالی شما را طبق قانون مهاجرت کبک بررسی کرده و در صورت لزوم به مصاحبه فرا خوانده می شوید. در صورتی که امتیازات شما به حد نصاب برسد و در مصاحبه قبول شوید، گواهی (CSQ (certificat de sélection du Québe برای شما صادر خواهد شد.

2- پذیرش(Admission) که پس از دریافت CSQ اداره مهاجرت فدرال پرونده شما را بررسی کرده، شما را برای مدیکال فرا خوانده و در نهایت ویزای اقامت دائم (PR) را صادر می کند.
لازم به ذکر است این دو قسمت کاملا مجزا بوده و هرکدام دارای فایل نامبر مجزا و زمان بررسی مجزاست.
مرحله گزینش (Sélection)
در این بخش شما باید مدارک خود را به اداره مهاجرت کبک در دمشق بفرستید. در صورت رسیدن امتیازها به حد نصاب (اگر برای رسیدن به حد نصاب، امتیاز زبان فرانسه هم مورد نیاز باشد؛ و شما مدرک معتبری دال بر میزان تسلط به زبان فرانسه ارائه نداده باشید، مصاحبه برگزار خواهد شد) CSQ برایتان صادر میشود. لازم به ذکر است دریافت CSQ به هیچ وجه به معنای دریافت ویزا نیست و بعد از CSQ باید دوباره از اداره مهاجرت فدرال کانادا تقاضای ویزا کنید.