مهاجرت نیروی متخصص به استرالیا

مهاجرت به استراليا براي نيروي متخصص از طريق سه ويزاي ذيل امکان پذير است :

1- ويزاي 189 (اقامت دائم):
دريافت اين ويزا معادل دريافت اقامت دائم استراليا مي باشد.با دريافت اين ويزا شما از حق زندگي ، کار ، تحصيل و خدمات درماني و اجتماعي در استراليا برخودارمي شويد.
2- ويزاي 190 (اقامت دائم با اسپانسرايالتي) :
براي دريافت اين ويزا بايد از يکي از ايالتهاي استراليا اسپانسر دريافت کنيد ، با دريافت اين اسپانسرشيپ 5 امتياز به شما تعلق ميگيرد.اين ويزا کاملا مشابه با ويزاي 189 مي باشد فقط با اين تفاوت که متعهد مي شويد که 2 سال اول را در ايالتي که از آن اسپانسر گرفته ايد زندگي کنيد.

3- ويزاي 489 (ويزاي رجينال و موقت) :
براي دريافت اين ويزا بايد از يکي از مناطق کم جمعيت و رجينال استراليا اسپانسر دريافت کنيد ، با دريافت اين اسپانسرشيپ 10 امتياز به شما تعلق ميگيرد. اين ويزا براي 4 سال معتبر است و صاحب آن پس از دوسال زندگي و کار در محلي که از آن اسپانسر گرفته شده مي تواند از داخل استراليا جهت دريافت اقامت دائم اقدام نمايد.