سوالات متداول مهاجرت و کسب اقامت دائم کانادا

در اين بخش سعي شده است که به سوالات متداولي که براي بيشتر متقاضيان مهاجرت به کانادا وجود دارد، پاسخ داده شود. اين سوالات و پاسخ ها براي سهولت، در گروه هاي مختلف دسته بندي گرديده و نمونه اي از سوالات در زير هر گروه، قيد شده است. براي مشاهده جزييات بيشتر بر روي سر تيتر هر گروه کليک نماييد.

سوالات رايج در زمينه کليات مهاجرت و کسب اقامت دائم کانادا

کارت اقامت دائم کانادا (PR Card) چيست؟
تفاوت ويزاي کار و اقامت دائم در چيست؟
آيا مي توان همزمان براي ويزاي مهاجرت کانادا و ويزاهاي موقت اقدام نمود؟
آيا استفاده از وکيل مهاجرت به پرونده مهاجرتي من سرعت مي بخشد؟
سوالات رايج در زمينه مهاجرت از طريق تخصصي کبک

تفاوت روش تخصصي کبک و روش تخصصي فدرال چيست؟
آيا در صورت عدم دانش زبان فرانسه مي توان از روش حرفه و تخصص کبک اقدام کرد؟
مرحله بعدي پس از قبولي در مصاحبه کبک چه مي باشد؟
چه کساني روي پرونده مهاجرتي من در روش تخصصي کبک مي توانند قرار مي گيرند؟
سوالات رايج در زمينه مهاجرت از طريق تخصصي فدرال

آيا مي توانيد صلاحيت من را تحت گروه متخصصين ارزيابي کنيد؟
آيا نمره قبولي گروه متخصصين کانادا مي تواند تغيير کند؟
براي استفاده از اين روش چه زماني بايد مدارک کامل خود را به ادار? مهاجرت کانادا ارائه دهم؟
در اين روش چه کسي در پرونده من جاي مي گيرد؟
آيا سابقه کار الزامي است؟
آيا سابقه کار بايد مربوط به رشته تحصيلي باشد؟
آيا سابقه کاري در حين تحصيلات دانشگاهي امتياز دارد؟
آيا داشتن اقوام در کانادا کمکي به درخواست مهاجرت مي کند؟
سوالات رايج در زمينه مهاجرت از طريق برنامه انتخابي استاني (PNP)

برنامه انتخاب استاني به چه معني است؟
چه استانهايي در اين برنامه شرکت دارند؟
مزيت استفاده از اين روش چيست؟
کي و کجا درخواست برنامه انتخاب استاني بايد ارائه شود؟
سوالات رايج در زمينه روش مهاجرتي بيزينسي و تجاري (سرمايه گذاري، کارآفريني و خوداشتغالي)

برنامه تجاري به چه صورت است؟
آيا براي استفاده از اين برنامه بايد در استان خاصي اقامت داشت؟
چگونه بايد کسب قانوني سرمايه خود را ثابت کنم؟
اختلاف اصلي بين برنامه سرمايه گذاري کبک و فدرال چيست؟
آيا شرايطي براي ويزاي صادره تحت برنامه تجاري کانادا و کبک وجود دارد؟
چگونه مي توان واجد شرايط برنامه خوداشتغالان کانادا و کبک بود؟
سوالات رايج در زمينه مهاجرت از طريق ازدواج و خويشاوندي

چه کسي مي تواند واجد شرايط استفاده از برنامه مهاجرت خويشاوندي کانادا باشد؟
چه کس ديگري مي تواند در درخواست فرد اسپانسر شده جاي گيرد؟
“فرزند وابسته ” به چه معني است؟