برای مهاجرت از کجا شروع کنیم

انسان ها به هزار و يک دليل ممکن است به فکر مهاجرت بيافتند. دلايل مهاجرت براي همه آدم ها يکي نيست، بخصوص وقتي صحبت از مهاجرت اختياري مي شود و نه پناهندگي، دلايل بسيارند. به هر دليل که باشد، احتمالا از آن جهت در حال خواندن اين نوشته هستيد که يا از خوانندگان اين وبلاگيد و يا آنکه به تازگي به فکر مهاجرت مثلا مهاجرت به کانادا افتاده ايد. من هم سعي مي کنم در اين نوشته کمي در خدمتتان باشم تا بهترين راه را پيش پياتان بگذارم.

مهاجرت يک حرکت بسيار مهم است
به هر طريق که عمل مي کنيد، مهاجرت را ساده نگيريد. تصور نکنيد که مهاجرت معادل مسافرت به يک منطقه توريستي است. مهاجرت يعني ترک يک ديار براي هميشه و زندگي در يک کشور ديگر تا آخر عمر. اين تعريف کلي مهاجرت است. در عمل اتفاقات ديگري هم ميافتد. افراد زيادي هستند که بعد از مهاجرت از کرده خود پشيمان مي شوند و به محل زندگي اوليه خود باز مي گردند (يا کشور ثالثي را انتخاب مي کنند). بحث در اين خصوص از حوصله اين نوشته خارج است. مساله اين نيست که مهاجرت خوب است يا بد است. مساله اين نيست که کانادا خوب است يا بد است. مساله اين است که مهاجرت حرکت بزرگي است و نبايد با آن ساده انديشانه برخورد کرد. اگر نوشته “از صفر شروع کردن” نگارنده را بخوانيد، کمي بيشتر در اين خصوص کسب اطلاع خواهيد کرد.

براي مهاجرت برنامه ريزي کنيد
از آنجا که مهاجرت کار بزرگي است، با آن مثل يک پروژه عظيم و يا راه اندازي يک کار جديد، يک فروشگاه جديد، يا امثال آن برخورد کنيد. سعي کنيد براي فرآيند مهاجرت خود برنامه ريزي نماييد. مثلا فاز تحقيقات، فاز مشاوره، فاز اقدامات اوليه، فاز اقدام براي مهاجرت، فاز رسيدن به کشور جديد و فاز جا افتادن در کشور جديد. سعي کنيد هر فاز را تا جايي که ممکن است به اجزاي کوچکتر خرد کنيد و در خصوص هر جزء تحقيق نماييد. تا جايي که مي توانيد سوال طرح کنيد و پاسخ سوالات خود را بيابيد. البته هيچ کس نمي تواند پاسخ همه سوال ها را بيابد و يا آينده را پيش بيني کند ولي به هر حال با تحقيق بيشتر در شرايط بهتري قرار مي گيريد.

مهاجرت ريسک دارد
به خاطر داشته باشيد که مهاجرت به کانادا يا هر کشور ديگر خالي از ريسک نيست. خيلي ها به مهاجرت به کانادا کرده اند و به زندان افتاده اند، همسر خود را از دست داده اند، فرزندانشان به راهي رفته اند که انتظار نداشته اند، ثروت خود را به باد داده اند و غيره. ورود به کشور کانادا يا هر جاي ديگر به عنوان مهاجر، خالي از خطر نيست. موفقيت هيچ کس تضمين نشده است. با خود رو راست باشيد. اگر تاب ريسک کردن نداريد، آن وقت بهتر است قيد مهاجرت را بزنيد. البته بسياري از مهاجران به همه يا بيشتر آرزوهاي خود مي رسند. شايد وجه شيرين مهاجرت بسيار پررنگ تر از وجه تلخ آن باشد؛ ولي اين به معناي آن نيست که تلخي و ريسک وجود ندارد.