منطقه Alanda در آنتالیا

تور آنتالیا- چهارمين شهر بزرگ تركيه بوده و درقلب دشت قرار گرفته است. آلاندا مركز مهمي در صنعت كشاورزي و نساجي به شمار مي آيد. در اين منطقه پل سنگي 310 متري تاش كوپروسو كه توسط هادريان ساخته شد و بعدها بوسيله جاستينيان تعمير گرديد نيز بر روي رودخانه سيمان ازر اندام مي كند. اين پل در واقع شهر را به دو بخش تقسيم كرده است. و در طول زمان تنها 14 طاق از 21 طاق اين پل باقي مانده است. مسجد Ulu -اولو ساخته شده در سال 1206 ، مسجد Eski - اسكي ، مسجد Hasan A?a - حسن آقا ، برج ساعت ساخته شده در قرن 19 و بازار قديمي سرپوشيده از ديگر مكانهاي زيباي اين منطقه به شمار مي آيند. اين شهر هم چنين داراي 3 موزه است : 1- موزه باستانشناسي كه در آن اكتشافات محلي و بقاياي Hitit و روميان در آن نمايش داده مي شود. موزه قوم نگاري و موزه فرهنگ آتاتورك.
بعد از يك روز گردش در شهر Alanda -آلاندا خوردن كباب آدانا كه تندي خاصي داشته و از گوشت تازه طبخ ميشود خالي از لطف نخواهد بود. از نوشيدنيهاي محلي اين منطقه نيز مي توان به آب شلغم كه از شلغم سياه گرفته ميشود و همينطور) Shire - شيره) كه نوعي آب انگور است اشاره نمود.