مهاجرت افراد متخصص

نیروهای متخصص و کارگران ماهر افرادی هستند که برای اقامت دائم براساس میزان توانایی خود در استقرار موفق از نظر اقتصادی در کانادا انتخاب می شوند. این افراد برای اقامت دائم براساس تحصیلات، تجربه کاری، دانش انگلیسی /فرانسه و سایر اصولی که برای مفید بودنشان را در بنیان اقتصادی کانادا نشان میدهد، انتخاب می شوند.

شما یا می توانید درخواست خود را تحت برنامۀ فدرال یا یکی از برنامه های استانی ارائه دهید. چندین گزینه برای ارائه درخواستتان به عنوان یک کارمند ماهر وجود دارد که در زیر آمده است:

نیروهای متخصص و کارگران ماهر فدرال: برای نیروهای متخصص و کارگران ماهری که تمایل به اقامت در هر یک از استانها یا مناطق به غیر از کبک دارند.
نیروهای متخصص و کارگران ماهر کبک: برای نیروهای متخصص و کارگران ماهری که تمایل به اقامت در استان کبک دارند.
برنامه های استانی نیروهای متخصص و کارگران ماهر (PNP):برای نیروهای متخصص و کارگران ماهری که تمایل به اقامت در یک استان خاص دارند. بیشتر استانهای کانادا دارای توافقی با دولت کانادا هستند که به آنها اجازه میدهد که علاقمندان به اقامت در استان را انتخاب کند.