هزینه های مهاجرت به کانادا

مهاجرت به کانادا هزينه برمي دارد. علاوه بر مبالغي که به وکيل خود مي پردازيد و همين طور هزينه هاي آزمايشات پزشکي، سفرهاي احتمالي براي شرکت در مصاحبه و ساير هزينه ها، لازم است مبالغي را هم براي بررسي پرونده و نيز ورود به کانادا بپردازيد. فهرست زير اين مبالغ را نشان مي دهد. سعي من بر اين است که اين فهرست را به روز نگه دارم ولي از آنجا که احتمال تغيير وجود دارد حتما به وب سايت اداره مهاجرت هم مراجعه کنيد

اقامت دائم کانادا Permanent Residence

حق لندينگ (ورود به کانادا) – Right of Permanent Residence Fee – هر نفر ??? دلار (پناهندگان، افراد تحت حمايت و فرزندان وابسته به متقاضي اصلي از پرداخت اين مبلغ معاف هستند)
مهاجرت خويشاوندي Family Class

فرم تقاضاي اسپانسرشيپ (حمايت/دعوت خويشاوندان) Sponsorship Application – براي هر فرم ?? دلار
متقاضي اصلي Principal Applicant – مبلغ ??? دلار
متقاضي اصلي (اگر سنش کمتر از ?? سال باشد و همسر فرد اسپانسر نباشد) – مبلغ ?? دلار
اعضاي خانواده متقاضي اصلي که سنشان ?? سال يا بيشتر است (يا اگر سنشان کمتر از ?? سال است همسر متقاضي هستند) – هر نفر ??? دلار
اعضاي خانواده متقاضي اصلي که سنشان کمتر از ?? سال است و همسر متقاضي نيستند – هر نفر ??? دلار
مهاجرت تجاري (سرمايه گذاران، کارآفرينان، خود اشتغالان)

متقاضي اصلي Principal Applicant – مبلغ ???? دلار
اعضاي خانواده متقاضي اصلي که ?? سال يا بيشتر دارند (يا اگر کمتر از ?? سال سن دارد همسر متقاضي است) – هر نفر ??? دلار
اعضاي خانواده متقاضي اصلي که کمتر از ?? سال سن دارند (و همسر متقاضي نيستند) – هر نفر ??? دلار
ساير متقاضيان – کارکنان ماهر، متقاضيان استاني

متقاضي اصلي – ??? دلار
اعضاي خانواده متقاضي اصلي که ?? سال يا بيشتر دارند (يا اگر کمتر از ?? سال سن دارد همسر متقاضي است) – هر نفر ??? دلار
اعضاي خانواده متقاضي اصلي که کمتر از ?? سال سن دارند (و همسر متقاضي نيستند) – هر نفر ??? دلار
ويزاهاي اقامت موقت Temporary Residence

ويزاي يک بار مصرف Single Entry to Canada هر نفر ?? دلار
ويزاي قابل تکرار Multiple Entry هر نفر ??? دلار
حداکثر مبلغ دريافتي براي اعضاي يک خانواده – ??? دلار
اجازه اقامت موقت در کانادا Temporary Resident Permit – هر نفر ??? دلار
مجوز کار Work Permits

مجوز کار (شامل تمديد مجوز) Work Permit – Including Extensions – هر نفر ??? دلار
گروه ? نفره يا بيشتر هنرمنداني که براي اجراي فعاليت هنري به کانادا مي آيند – ??? دلار
مجوز تحصيلي Study Permits

مجوز تحصيلي – هر نفر ??? دلار