توضیح تور تایلند

گردشگري تنها يکي از عوامل توسعه ي اين کشور شده است که از زمانيکه بلاتکليفي ها و ابهامات زيادي که به دنيال جنگ ويتنام ايجاد شده بود، از بين رفت، گردشگري در بيشتر قسمت ها رايگان شد تا به عنوان چيزي متضاد با مرگ، و عليه آن عمل کند. در دهه 1980 و اوايل 1990، تايلند به خاطر داشتن اقتصادي که با بيشترين سرعت در حال پيشرفت بود، .به خود مي باليد. هرچند که سياست هاي کشور تايلند، نتوانست اين سرعت را حفظ کند. از زمان جنگ جهاني دوم، کودتا d’état همانند انتخابات عمومي، روشي رايج براي تغيير حکومت کشور ها در زماني شده است که سيستم دموکراسي اين کشورها ضعيف مي شوند، يعني وقتي که نيروهاي مسلح اين حکومت، به خاطر معروف شدن به فساد و تبعيض مجبور به کناره گيري مي شوند. تور تايلند