مهاجرت از طریق کار موقت

بر اساس قانون مهاجرت و پناهندگي ؛ افراد خارجي ميتوانند با توجه به يکسري شرايط مشخص به طور موقت در کانادا مشغول بکار شوند. افرادي که مايل به انجام اين کار هستند به طور کلي به ويزاي کار نياز داشته که معمولا" براي يک زمان و يک نوع کار مشخص اعتبار دارد.

تعريف کار در قانون مهاجرت
عمل کار به معني فعاليتي است که براي يک کارفرما انجام ميگيرد و بابت آن حقوق و يا پورسانت به شخص تعلق ميگيرد. به عبارتي "کار" به عملي اطلاق ميگردد که در بازار کار در کانادا با فعاليت هاي ديگر رقابت دارد. بعلاوه عمل کار ميتواند شامل کارهاي شخصي و بدون حقوق بوده که براي بدست آوردن تجربه مانند شغل هاي دانشجويي انجام مي پذيرد.

عمل کار شامل موارد زير نمي باشد:
- کارهاي داوطلبانه که معمولا" بابت آن حقوقي پرداخت نخواهد شد.
- کمک کردن بدون حقوق به يک دوست و يا عضو فاميل در طول يک ديدار.
- کارهاي دور و خارج از کشور که با تلفن و يا اينترنت توسط شخص ويزيتور انجام ميپذيرد و کارفرما در خارج از کانادا اقامت دارد.

اجازه کار
اجازه کار مدرکي است که افراد خارجي با در دست داشتن آن ميتوانند در کانادا مشغول بکار شوند. به عبارتي اين افراد ميتوانند براي يک کار مشخص ، به مدت مشخص و براي يک کارفرماي مشخص شروع به کار کنند . لطفا" توجه داشته باشيد که اجازه کار ؛ مدرک سفر نيست.
در اکثر موارد پرونده هاي اجازه کار بايستي در خارج از کانادا انجام شود. اما افرادي که سيتي زن و يا مقيم دائم آمريکا ، سنت پيير و ميکولن هستند ميتوانند در مرز ورود براي ويزاي کار اقدام نمايند.

اجازه کار اصلي در بدو ورود به کانادا به متقاضي داده خواهد شد . متقاضي کار بايستي داراي پاسپورت ، ويزا و مدارک ديگر سيتي زن شيپ در بدو ورود به کانادا باشد.

معافيت
در برخي از موارد متقاضيان کار ميتوانند بدون ويزاي کار و يا داشتن نامه تاييد کار از اداره هيومن ريسورسز در کانادا مشغول بکار شوند. اين موارد عبارتند از:
- برخي از سخنرانان تجاري ، رهبران سمينارها و مهمانان سخنران
- برخي از هنرپيشه ها ، دانشجويان ، ورزشکاران ، مقامات عاليرتبه ورزشي ، خبرنگاران و تهيه کنندگان خدمات اورژانس و فوق العاده
- ويزيتورهاي سرمايه گذاري و
- ديپلمات ها ، افسران کنسولي و ساير نمايندگان و مقامات رسمي کشورها.
بطورکلي قدم اول از مراحل اقدام براي اجازه کار گرفتن نامه کار از يک کارفرماي کانادايي است. کارفرما موظف است که تائيديه استخدامي را از اداره هيومن ريسورسز دريافت نمايد.
مراحل انجام کار
تائيديه استخدامي
کارفرما بايستي جزئيات مربوط به کار را براي اداره هيومن ريسورسز کانادا ارسال نمايد. اين اطلاعات شامل : توصيف وظايف کاري ، ميزان حقوق و شرايط کار ، شرحي از صلاحيت هاي اساسي و ضروري ، مدارک ثبت نام و پروانه هاي کار که متقاضي نياز دار؛ نام متقاضي ، تاريخ تولد ، محل تولد و آدرس شخص ميباشد.

افسر اداره هيومن ريسورسز موارد زير را تائيد خواهد نمود :

- ميزان حقوق و شرايط کاري مربوط به نامه کار با استاندارد هاي استخدامي کانادا يکي باشد.
- سمت کاري براحتي توسط شهروندان واجد شرايط کانادا جايگزين نشود.
- اجازه دادن به يک فرد خارجي که اين سمت کاري را بدون اينکه تاثير منفي بر روي اقتصاد و کار کانادا داشته باشد ؛ جايگزين نمايد.
افسر هيومن رويسورس سپس تائيديه پيشنهاد کار را صادر کرده و اين تاييديه را وارد سيستم کامپيوتر خواهد کرد تا تمام افسران مهاجرت و سيتي زن کانادا به آن دسترسي داشته باشند .
سپس کارفرما بايستي که مدارک زير را براي متقاضي کار بفرستد :
- کپي تائيديه کار اداره هيومن ريسورسز ؛ و
- نامه پيشنهاد کار به صورت جزيي که متقاضي جهت اقدام براي ويزاي کار به آن احتياج دارد.
کارفرما موظف است که بيمه پزشکي و ساير خدمات ديگر را براي متقاضي کار به محض ورود به کانادا تهيه نمايد.