مهاجرت خویشاوندی

شهروندان کانادا و همينطور افرادي که داراي اجازه اقامت دائم کانادا هستند به شرط اينکه ساکن کانادا باشند ميتوانند بعنوان حامي (Sponsor) براي مهاجرت افراد درجه اول خانواده خود اقدام نمايند. فرد يا افراد اسپانسر کننده بايد متعهد شوند که کليه اقدامات لازم را براي کمک به استفرار اعضاي خانواده خود و وابستگان آنها که همراه با آنها به کانادا مهاجرت مينمايند به عمل آورند.

بسته به نسبت خانوادگي فرد کانادايي و و بستگان او در خارج از کاناداو با توجه به مقررات استاني که فرد کانادايي در آن زندگي ميکند فرد اسپانسر شونده ميتواند نسبت به اخذ اقامت دائمي کانادا اقدام نمايد.

با توجه به مجموعه روشهايي که براي کسب اقامت کانادا وجود دارد و با درنظر گرفتن نسبت خانوادگي که ميان فرد کانادايي و اعضاي خانواده او در خارج از کانادا برقرار است افراد ميتوانند از يکي از مسيرهاي فدرال ؛ کبک و يا برنامه هاي استاني به شرح ذيل جهت کسب اقامت کانادا اقدام نمايند.

مهاجرت خويشاوندي روش فدرال: اگر يکي از اعضاي خانواده شما در هر نقطه اي از خاک کانادا به غير از استان کبک زندگي ميکند ميتوانيد از مسير فدرال اقدام به ارائه درخواست خود نماييد.
مهاجرت خويشاوندي روش کبک: اگر عضو کانادايي خانواده شما در استان کبک سکونت دارد شما ميتوانيد از مسير کبک اقدام به ارايه درخواست مهاجرت نماييد.
مهاجرت خويشاوندي روش استاني: برخي استانها و نواحي کانادا جهت افراد مقيم همان استان که قصد دعوت از بستگان خود را براي مهاجرت به کانادا دارند، برنامه هاي استاني خاص خود را دارا ميباشند که با در نظر گرفتن مقررات مربوط به هر استان اقدام به تقاضاي مهاجرت نمود.
شرايط خود را براي مهاجرت به کانادا بصورت رايگان ارزيابي کنيد.