تحصیل دانش آموزان در کانادا

براي تحصيل در کانادا و زندگي در کانادا بايد شرايط خاصي داشت. در مجموع کساني که به سن قانوني رسيده اند، در يکي از شرايط زير حق تحصيل در کانادا دارند.

تابع (شهروند) کانادا هستند Canadian Citizens
مقيم دائم کانادا هستند Permanent Residents
ويزاي تحصيلي گرفته اند Study Permit Holders
برخي شرايط خاص ديگر نظير ديپلمات ها و خانواده هايشان و …
سن قانوني Age of Majority در استان هاي آلبرتا، انتاريو، مانيتوبا، جزيره پرنس ادوارد، کبک و سسکچوان ?? سال و در استان هاي بريتيش کلمبيا، نيوبرانزويک، نيوفانلند و لابرادور و همچنين نوا اسکوشيا ?? سال است. در مناطق کانادا يعني نورث وست تريتوريز، يوکان و نانووت سن قانوني ?? سال است.

به عنوان يک اصل کلي اگر دوره آموزشي کمتر از شش ماه باشد نيازي به دريافت ويزاي تحصيلي نيست.

مساله تحصيل دانش آموزان يا افرادي که به سن قانوني نرسيده اند بستگي به حضور يا عدم حضور آنها در کانادا و نيز وضعيت اقامتي والدين آنها دارد. طبق بند ? ماده ?? قانون مهاجرت و حمايت از پناهندگان کانادا Immigration and Refugee Protection Act همه افراد زير ?? سال حق تحصيل در کانادا دارند مگر آنهايي که والدينشان با نوعي ويزاي موقتي در کانادا حضور دارند که به آنها اجازه کار يا تحصيل در کانادا نمي دهد [لينک]. به عبارت ديگر اگر دانش آموزي به همراه پدر و مادر خود وارد کانادا شود که پدر و مادرش ويزاي توريستي گرفته اند نمي تواند در کانادا تحصيل کند. اما اگر پدر يا مادر او يکي از شرايط فوق را داشته باشند يا با اجازه کار موقت در کانادا حاضر باشند، آن کودک هم مي تواند در کانادا تحصيل کند.

ماده قانوني فوق تنها در مورد دانش آموزاني است که به واسطه والدين خود در داخل کانادا حضور دارند. اگر دانش آموزي که هم اکنون خارج از کانادا حضور دارد و مقيم يا تابع کانادا نيست قصد تحصيل در کانادا داشته باشد با او همانند دانشجويان رفتار مي شود. به عبارت ديگر وي بايد نسبت به دريافت ويزاي تحصيلي اقدام کند و نمي تواند با ويزاي توريستي در کانادا تحصيل نمايد (مگر آنکه ماده قانوني فوق پس از ورود به کانادا شامل حالش شود). در مورد افرادي که سنشان کمتر از سن قانوني است، يک شرط ديگر هم وجود دارد و آن اينکه بايد نشان دهند که هنگام حضور در کانادا مشکل معيشتي نخواهند داشت. اگر اين دانش آموزان به همراه پدر و مادر وارد کانادا شوند شرط معيشتي بستگي مستقيم به نوع ويزاي والدين دارد اما اگر پدر و مادر آنها را همراهي نکنند بايد نشان دهند که در کانادا قيم Custodian دارند و همچنين موافقتنامه اي بين والدين يا قيمشان Legal Guardian در کشور مبدأ با قيمشان در کشور کانادا امضا شده است به طوري که اين موافقتنامه تامين هزينه هاي ايشان را تضمين مي کند.